الظن

350,000 تومان

التعريف بكتاب «الظّن»
هذا الدراسة هي الجزء الثاني من سلسلة أصول الاستنباط الفقهي، والذي تتناول البحث في حجّية الظنّ، بعد أن كان جزؤها الأوّل مخصّصاً لمباحث القطع.
تمثّل هذه المحاولة مجموعة دروس في البحث الأصولي حول حجّية الظنّ، تناول فيها البحث عن الأمور العامّة في إمكان التعبّد بالظنّ، والبحث عن حجّية السيرة، وحجّية الظهور، وحجّية الأخبار و غيرها.
من المباحث التی اشتمل علیها هذا الکتاب، هی کالتالي:

1. الامور العامة في امكان التعبّد بالظن
2. البحث عن حجيّة السيرة
3. حجيّة الظواهر
4. اقسام الظنون المعتبره
5. حجيّة أخبار الآحاد
و غيرها…


معرفی فارسی کتاب «الظّن»
این کتاب، جز دوم از سلسله اصول استنباط فقهی می باشد، که در آن به مسائل اعتبار و حجیّت ظن پرداخته می شود.
ظن عبارت است از حالتی نفسانی برای انسان همچون علم و شک. با این تفاوت که مرتبه آن از شک که تردید با تساوی دو طرف احتمال است بالاتر و از علم که یقین به چیزی می باشد پایین‌تر است. به دیگر سخن، هنگام پیدایی تردید، چنانچه به نظر فرد یک طرف تردید قوی‌تر و از طرف دیگر به واقع نزدیک‌تر باشد، در اصطلاح ، طرف راجح را ظن گویند.
مسائلی که در این کتاب پیرامون حجیّت ظن گردآوری شده، عبارتند از:
1. امور عامّه در امکان تعبّد به ظن
2. بررسی حجیّت سیره
3. حجیّت ظواهر
4. حجیّت اخبار آحاد
5. اقسام ظن معتبر
و غیره…

اطلاعات بیشتر

نویسنده

محمود نعمه جیاشی

ناشر

دار فراقد